Handlare av tjänst

Så fungerar ABFF.se
ABFF.se ägs och drivs av Aktiebolaget Fahlman Facilities, 556940-0855, nedan ABFF. ABFFs tjänst finns på webbplatsen www.abff.se och är en webbaserad tjänst och fastighetsförvaltning som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta hantverkstjänster, ombyggnationer, städhjälp, trädgårdarbeten, besiktning av fastigheter etc. Som användare är det alltid kostnadsfritt att använda ABFF och man förbinder sig aldrig till att välja den offert man får av ABFF.

När användare lägger in en förfrågan på ABFF så skickas den till ABFF som ges möjlighet att besvara förfrågan. ABFF garanterar att enbart kontrollerad och kunnig personal har möjlighet att besvara förfrågan.

Personuppgifter och integritetspolicy
ABFF är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att ABFF kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. ABFF kommer vidare att använda e-postadresser för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Användaren har möjlighet ta del av ABFFs behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till info@fahlmanfacilities.se. ABFFs integritetspolicy förklarar närmare hur ABFF behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. 

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter: 
Aktiebolaget Fahlman Facilities
Org nr: 556940-0855
Adress: Bammarbodavägen 12, Åkersberga
info@fahlmanfacilities.se

ABFFs ansvarsfrihet
ABFF tillhandahåller sig rätten att inte offerera till projekt som kan betraktas som oseriösa eller där informationen som tillhandahålls av kund/privatperson inte är tillräcklig för en helhetsbedömning av projektet arbetsåtgång, material etc.

Förfrågningar på ABFF.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m
På ABFF finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att göra en förfrågan på ABFF.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på ABFF.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på ABFF.se. Materialet som användare publicerar på ABFF.se får inte vara illojalt med den verksamhet som ABFF bedriver. Missbruk av funktionerna på abff.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av abff.se.

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra ABFFs tjänst, förstöra ABFFs renommé eller missleda ABFFs företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ABFF har ABFF rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till ABFF.

Information på abff.se
ABFF arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på abff.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på ABFF i de fall det förekommer material på abff.se som inte är korrekt.

Befriande omständigheter
ABFF är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Immateriella rättigheter
ABFF äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på abff.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på abff.se ägs av ABFF och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen abff.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

Sanktioner
ABFF äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. ABFF äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som ABFF bedriver.

Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som användare publicerar på abff.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för ABFF är användaren skyldig att hålla ABFF skadeslös eller ersätta ABFF för den skada som uppkommit.

Ändringar
ABFF har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

Tillämplig lag – Tvist
Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Aktiebolaget Fahlman Facilities
Org nr: 556940-0855
Adress: Bammarbodavägen 12, Åkersberga
info@fahlmanfacilities.se

Integritetspolicy & cookies
Integritetspolicy & cookies för externa kontakter inom ABFF

Behandling av personuppgifter

Aktiebolaget Fahlman Facilities målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom ABFF-koncernen. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. ABFFs hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Aktiebolaget Fahlman Facilities (nedan kallade ABFF) är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker angående kontaktuppgifter till kunder, arbetssökande och leverantörer samt medlemmar som berörs av ABFFs inkassohantering. ABFF är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen www.abff.se.

Personuppgiftsbiträde

ABFF är personuppgiftsbiträde enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker på grund av avtal med våra kunder (bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare). Ett biträdesavtal reglerar ansvaret mellan parterna.

När sker behandling av personuppgifter?
ABFF behandlar dina personuppgifter när du:

  • är i en kundrelation till ABFF

  • äger, hyr eller bor i andrahand hos någon av ABFFs kunder

  • ska erhålla en utbetalning som vi genomför på uppdrag av någon av ABFFs klientel

  • gör en felanmälan via www.abff.se

  • köper en utbildning eller en tjänst via ABFF

  • ber om en offert på någon av ABFFs tjänster

  • är kontaktperson hos någon av ABFFs leverantörer

  • söker arbete hos ABFF

Registrerade uppgifter

När våra kunder lämnar uppgifter om kontaktpersoner registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress hos ABFF. När en kund eller privatperson köper en tjänst/utbildning hos ABFF registreras namn, adress och e-postadress. När en leverantör företräds av en person på ABFF registreras namn på företagets kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. Uppgifter om namn på styrelseledamöter hos ABFFs kunder hämtas från Bolagsverket.

I de fall ABFFs kundavtal innebär hantering av lägenhets- och medlemsregister registreras de uppgifter som lagen kräver och det som behövs för att kunna utföra uppdraget. Vid utbetalningar för våra kunders räkning registreras även personnummer och kontouppgifter. Även andrahandshyresgäster registreras med namn, adress, personnummer, telefon och e-postadress.

Om någon som äger eller hyr ett objekt hos någon av våra kunder, inte betalar sina skulder, förs skuldsaldot tillsammans med namn, adress och personnummer att över till inkassohantering. Det gäller enbart i de fall kunden har inkassohantering i avtalet.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. ABFFs strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om kund/privatperson själv lämnar någon sådan information, vid till exempel vid en jobbansökan, då en nyckel till ABFFs kunder hämtas ut eller om kund/privatperson ansöker om betalning via autogiro, kommer ABFF se till att det finns ett tecknat samtyckesavtal. Det innebär att vid tillbakadraget samtycke raderas uppgifterna.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som kontaktperson i en kundrelation med oss blir du registrerad hos oss samt om du är registrerad hos Bolagsverket hos någon av våra kunder. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för att samarbeta med dig som kund enligt rutiner i avtalet eller uppdraget. Uppgifterna kan komma att användas i uppföljningssyfte av ABFFs tjänsteutbud och i marknadsföringssyfte för ABFFs tjänster. Ni har rätt att när som helst få dina uppgifter raderade.

När du äger eller hyr hos någon av våra kunder har vi ett uppdrag att hantera lägenhets- och medlemsregister, sköta ut- och inbetalningar samt bokföring. Det gör vi för att följa vid var tids gällande lagar såsom Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar, Bokföringslagen och Skattelagen samt där myndigheter kräver rapportering och statistik.

Om du hyr en lägenhet i andra hand hos någon av våra kunder registrerar vi namn, adress, personnummer, telefon och e-postadress. På så sätt kan styrelsen få kontakt med dig i sådant som berör dig som boende i huset.

Om du vill att vi drar din avgift eller hyra direkt från ditt bankkonto, behöver du lämna ditt samtycke i samband med att du lämnar in din autogiroanmälan. Du kan när som helt dra tillbaka ditt samtycke. När du flyttar eller vi inte hanterar dig som kund längre raderas dina uppgifter.

Om du inte betalar dina räkningar i tid till någon av våra kunder registrerar vi uppgifterna för hantering av inkasso. Det görs endast om kunden har ett avtal med ABFF angående inkassohantering. Det gör vi för att hjälpa våra kunder att få in de pengar som de har rätt till.

Om vi gör en utbetalning till dig, registrerar vi dina uppgifter för att kunna genomföra utbetalningen. När vi hanterar nycklar för våra kunders räkning och lämnar ut en nyckel till någon leverantör, registreras mottagarens personuppgifter som en säkerhet för våra kunder.

När du söker lediga tjänster eller skickar in en förfrågan om en offert på en av ABFFs tjänster eller köper en tjänst från ABFF, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

I ovan nämnda situationer är ABFF antingen personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig och de leverantörer som ABFF använder sig av är personuppgiftsbiträden. Uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part som utför servicearbeten åt våra kunder. Dessa är då skyldiga att följa ABFFs instruktioner för behandling av personuppgifterna och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av instruktionen. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

När arbete utförs enligt kundavtal med lägenhets- och medlemsregister kan uppgifterna komma att lämnas ut till banker och till Skatteverket då det finns rättsliga krav samt till mäklare om du har lämnat ditt samtycke till dem. Uppgifterna visas också för kontaktpersonerna hos våra kunder som har tillgång till kundportal.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du begär det om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av ABFF, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fahlmanfacilities.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till dataskyddsombudet och skriftligen begära ändring.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats och kundportal använder vi ”cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist, samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

ABFF upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Länkar

På ABFFs webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. ABFF har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom ABFF kan du vända dig till vårt dataskyddsombud per e-mail 
info@fahlmanfacilities.se
AKTIEBOLAGET FAHLMAN FACILITIES
556940-0855
BAMMARBODAVÄGEN 12,
184 91 ÅKERSBERGA
Stockholm den 17 maj 2019

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Ersättning för Aktiebolaget Fahlman Facilities åtagande enligt faktura.

2. Eventuella skador orsakade i samband med arbetets utförande skall skriftligt anmälas inom 5 dagar från det att skadan konstaterats. Skadeanmälningar inlämnade efter 1:a Dec kan ej beaktas. Det förutsätter att grunder och vägar är hållbara och framkomliga för lämpliga arbetsredskap.

3. Anser sig beställaren ha skäl till anmärkning mot arbetets utförande eller har Aktiebolaget Fahlman Facilities personal orsakat skador av sådan natur som fodrar omgående åtgärd skall detta snarast möjligt anmälas till Aktiebolaget Fahlman Facilities kompletterat med skriftlig anmälan.

4. Skulle strejk utbryta bland personalen på Aktiebolaget Fahlman Facilities eller skulle Aktiebolaget Fahlman Facilities på grund av myndigheters ingripande beträffande tillgången till för arbetets normala utförande erforderlig material etc bli urståndsatta att kunna utföra åtaget arbete skall Aktiebolaget Fahlman Facilities vara befriade från åtagandet enligt detta kontrakt under den tid strejk pågår eller Aktiebolaget Fahlman Facilities är urståndsatt att på normalt sätt utföra det åtagna arbetet.

5. Övergår fastigheten till ny ägare ansvarar tidigare fastighetsägare det oaktat för fullgörandet av honom/henne enligt detta kontrakt åvilande skyldigheter till dess kontraktet antingen efter uppsägning enligt avtalsvillkoren upphör att gälla eller med Aktiebolaget Fahlman Facilities medgivande överlåts på den nya ägaren.

6. Erforderliga nycklar för arbetets utförande tillhandahålls av beställaren.

7. Det ankommer Aktiebolaget Fahlman Facilities att välja lämpligt arbetsredskap för arbetets utförande.

8. Betalningsvillkor enligt utställd faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

9. Tillkommande arbeten alltid enligt gällande timprislista om inte annan överenskommelse förekommer.

10. Gällande mervärdesskatt tillkommer på alla priser.